Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse astumiseks taotluste esitamise korra, vastuvõtmisel esitatavad dokumendid, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmisavalduse esitaja

Kirjaliku vastuvõtmisavalduse (edaspidi avaldus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja või 18-aastane ja vanem isik ise.

§ 3. Avalduse vorm ja sellel märgitavad andmed

(1) Avalduse vorm on kättesaadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumis kohapeal.

(2) Avalduses märgitakse õpilase kohta, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse, järgmised andmed:
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.

(3) Avalduses märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).

(4) Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja.

§ 4. Koos avaldusega esitatavad dokumendid

(1)    10.klassi vastuvõtmisel esitatakse:
1)    sisseastuja isikut tõendav dokument;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument;
3)    põhihariduse omandamist tõendav dokument; 
4)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto saata aadressile opilaspilet@tyriyg.tyri.ee   

(2)    11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse:
1)    sisseastuja isikut tõendav dokument;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument;

3)    eelmise kooli õpilasraamatu väljavõte; 

4)    hinneteleht kursuste nimetustega;
5)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto saata aadressile opilaspilet@tyriyg.tyri.ee

 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.

§ 5. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu vastavalt kokkuleppele. 

§ 6. Nõuded dokumentidele

(1) Avaldus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ärakirjadena.

(2) Koos avaldusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad.

§ 7. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 10. klassi võetakse õpilane põhikooli õppeedukuse, motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

(2) Sisseastumisvestlusele oodatakse õpilasi, kes on määratud tähtajaks esitanud 9. kl hinnetelehed koos märkuste ning märkamistega ja motivatsioonikirja aadressile vastuvott@tyriyg.tyri.ee  ning saanud koolilt positiivse vastuse.

(3) Gümnaasiumisse ei võeta lihtsutatud õppekaval ja vähendatud õpitulemustega õppinud  9. kl lõpetanuid.

§ 8. Sisseastumisvestluse tulemustest teavitamine

(1) Sisseastumisvestluse tulemustest teavitatakse kandidaati e-kirja teel ette antud kuupäevaks.

(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist e-kirja teel ette antud kuupäevaks. 

§ 9. Gümnaasiumi 11.-12. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 11.-12. klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks nõutud dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid. 

(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi ning eelnevalt läbitud kursused ja nende maht.

(3) Kursustel, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne õppeplaan nende läbimiseks.

§ 10. Mittestatsionaarsesse õppesse ja eksternõppesse vastuvõtmine

(1) 10. klassi mittestatsionaarsesse õppesse võetakse vastu põhikooli riikliku õppekava läbinud isikud. 

(2) 11. ja 12. klassi võetakse eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud. 

§ 11. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor oma käskkirjaga. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. 

§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse astumiseks taotluste esitamise korra, vastuvõtmisel esitatavad dokumendid, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmisavalduse esitaja

Kirjaliku vastuvõtmisavalduse (edaspidi avaldus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja või 18-aastane ja vanem isik ise.

§ 3. Avalduse vorm ja sellel märgitavad andmed

(1) Avalduse vorm on kättesaadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumis kohapeal.

(2) Avalduses märgitakse õpilase kohta, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse, järgmised andmed:
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.

(3) Avalduses märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).

(4) Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja.

§ 4. Koos avaldusega esitatavad dokumendid

(1)    10.klassi vastuvõtmisel esitatakse:
1)    sisseastuja isikut tõendav dokument;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument;
3)    põhihariduse omandamist tõendav dokument; 
4)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto saata aadressile opilaspilet@tyriyg.tyri.ee   

(2)    11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse:
1)    sisseastuja isikut tõendav dokument;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument;

3)    eelmise kooli õpilasraamatu väljavõte; 

4)    hinneteleht kursuste nimetustega;
5)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto saata aadressile opilaspilet@tyriyg.tyri.ee

 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.

§ 5. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu vastavalt kokkuleppele. 

§ 6. Nõuded dokumentidele

(1) Avaldus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ärakirjadena.

(2) Koos avaldusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad.

§ 7. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 10. klassi võetakse õpilane põhikooli õppeedukuse, motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

(2) Sisseastumisvestlusele oodatakse õpilasi, kes on määratud tähtajaks esitanud 9. kl hinnetelehed koos märkuste ning märkamistega ja motivatsioonikirja aadressile vastuvott@tyriyg.tyri.ee  ning saanud koolilt positiivse vastuse.

(3) Gümnaasiumisse ei võeta lihtsutatud õppekaval ja vähendatud õpitulemustega õppinud  9. kl lõpetanuid.

§ 8. Sisseastumisvestluse tulemustest teavitamine

(1) Sisseastumisvestluse tulemustest teavitatakse kandidaati e-kirja teel ette antud kuupäevaks.

(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist e-kirja teel ette antud kuupäevaks. 

§ 9. Gümnaasiumi 11.-12. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 11.-12. klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks nõutud dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid. 

(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi ning eelnevalt läbitud kursused ja nende maht.

(3) Kursustel, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne õppeplaan nende läbimiseks.

§ 10. Mittestatsionaarsesse õppesse ja eksternõppesse vastuvõtmine

(1) 10. klassi mittestatsionaarsesse õppesse võetakse vastu põhikooli riikliku õppekava läbinud isikud. 

(2) 11. ja 12. klassi võetakse eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud. 

§ 11. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor oma käskkirjaga. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.