Õppetöö

ValikainedValikkursuste valiku põhimõtted

Teatis valikkursuse läbimisest

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab iga gümnasist läbima kolme aasta jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 6 kursust; rakendussuund vähemalt 11 kursust ja kunstisuund vähemalt 7 kursust.


VALIKKURSUSED 2023/2024. õa

MATEMAATIKA  RAUDVARA  (1 kursus) Ethel Koit

Kursus on mõeldud 10. klasside õpilastele põhikooli matemaatika raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks, et ennetada matemaatikas tekkida võivaid raskusi.

INGLISE KEELE RAUDVARA  (1 kursus) Aet Sarv

Kursus on mõeldud 10. klasside õpilastele põhikooli inglise keele raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks, et ennetada inglise keeles tekkida võivaid raskusi.

C-VÕÕRKEEL (saksa keel, vene keel; õppeaastas 2 kursust) Leelo KivirandElve Laasmaa

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime  igapäevase suhtlemisega.

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS (1 kursus  11. või 12. klassis) Elve Laasmaa

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks? 
Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

FILOSOOFIA (1 kursus) Anne-Ly Seljama

Kursus võiks valida, et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet. Lisaks see kursus paneb sind teisiti mõtlema ning aitab osata integreerida erinevate teaduste (õppeainete) alaseid teadmisi. Sellel kursusel tehakse sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse. Lisaks arutatakse tänapäeva filosoofilistel küsimustel (eetika ja väärtusküsimused; küsimused teadmisest ja tõest; tahtevabaduse küsimused; olemise ja mitteolemise küsimused).

VÄITLUS (1 kursus) Aave Päeva

Väitluskursuse eesmärgiks on avardada silmaringi ja arendada kõnelemisoskust. Kursuse jooksul õpitakse ennast paremini väljendama, oma seisukohti põhjendama ning kriitiliselt mõtlema. Väitlusteemadeks valime ühiskonnas aktuaalsed probleemid ja uudised ning tegeleme väitlusega kolm poolt (jaatus) ja kolm vastu (eitus)  formaadis. Lisaks teeme rolli- ja situatsioonimänge, et arendada suhtlemisoskust ja võimet erinevates sotsiaalsetes olukordades hästi hakkama saada.

Huvi korral toimub ka väitluse jätkukursus edasijõudnutele.

ÜLDAJALUGU (2 kursust) Aave Päeva/Anne-Ly Seljama

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 
Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad

2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 

 • Mida õpitakse?
 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj 
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj
RELIGIOONIÕPETUS (2 kursust) Anne-Ly Seljama

NB! Kunstisuunal on religiooniõpetuse kursus kohustuslik!

1.kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik 
2.kursus - Inimene ja religioon 

Miks valida?

 • Et mõista keerulist maailma

- religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;
- religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi
- haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid

 • Et eelarvamustest vabaneda
 • Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust …

Mida õpitakse?
1. kursus - teadmised (maailma usundid)
2. kursus -  probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika (usundite lugu Eestis)

SUURBRITANNIA KULTUURILUGU (1 kursus)  Aet Sarv

Kursus annab ülevaate Ühendkuningriigi kultuurist, puudutades olulist geograafiast ja ajaloost. Kursus on inglise keeles, praktiline, lõimitud ajaloo, geograafia, kirjanduse, muusika ja kunstiga. Kursus lõpeb võimalusel reisiga Inglismaale. Käsitletavad teemad:

 • mõisted, sümbolid, stereotüübid;
 • riiklik korraldus ja tähtsamad valitsejad; 
 • Inglismaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kuninglik perekond;
 • Šotimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised:
 • Iirimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • Wales, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kirjandus ja muusika;
 • pühad;
 • igapäevaelu ilmingud (raha- ja mõõtühikud, söök-jook, transport, brändid jne).
SÜNDMUSKORRALDUS (2 kursust) Türi Kultuurikeskus

Valikaines omandab õpilane esmased teadmised sündmuste korraldamisest, selleks käiakse läbi kõik aspektid eduka sündmuse ette valmistamiseks ja läbiviimiseks ning analüüsitakse neid. Õpitakse lavalist liikumist ja esinemisoskust ning antakse algteadmised reklaamist ja turundusest, lavatehnikast, kujundusest ning rahaliste vahendite planeerimisest. Kursus toimub koostöös Türi Kultuurikeskusega, võimalusel külastatakse ka teisi kultuuriasutusi.

Kursusel osalejad korraldavad grupitööna valitud sündmuse Türi vallas. Lõpphinne kujuneb ürituse ettevalmistamise, läbiviimise, aruande ja juhendaja analüüsi alusel.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS (2 kursust) Aave Päeva

NB! Rakendussuunal on majanduse / ettevõtluse kursus kohustuslik!

Esimeses kursuses vaatame üle majanduse toimimise põhitõed ja olulised mõisted. Põhjalikumalt peatume igapäevaelus hästi toimetulekuks vajalikel teemadel. Räägime rahaasjade planeerimisest, tarbimisest, laenamisest, maksude maksmisest, pensionisüsteemist, investeerimisest ja enda tuleviku majanduslikust kindlustamisest. Teises kursuses peatume rohkem ettevõtlusega seotud teemadel. Vaatame, milliseid ettevõtteid ja kuidas saab Eestis luua, kuidas leida äriideed, kust saada alustamiseks raha ja kuidas kirjutada äriplaani.

Kõigil soovijatel on võimalik katsetada turvalises keskkonnas ettevõtlusega ja teha oma õpilasfirma.

PROGRAMMEERIMINE (1 kursus) Ahto Karu

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

LASTEHOID (1 kursus) Türi Lasteaed

Kursus toimub koostöös Türi Lasteaiaga. Kas sina tead, kuidas toimib lasteaiaelu ja milline on päriselt lasteaiaõpetaja töö? Kas jagad arvamust, et üks väike laps peab kasvama loovas ja mängulises keskkonnas? Kui need küsimused sind kõnetavad ja panevad vastusele mõtlema, siis on see valikaine sinule! See annab sulle esmased teadmised, kuidas olla lasteaias muutuste looja, kuidas toetada õpetajana mudilaste turvalist lapsepõlve, kuidas luua sisukaid õppetegevusi ja kuidas olla hea meeskonnaliige. Valikainet rikastab võimalus saada teadmisi päris lasteaiakeskkonnas otse praktikutelt, õppides nii lastelt kui õpetajatelt.
Türi Lasteaed pakub sulle võimalust õppida viis koolipäeva lasteaias. Valikaine arvestuse saad sooritada praktilise tööna (vahva ühisüritus lasteaiale või sinu poolt planeeritud hommikune õppetegevus rühmas) või testina.

TERVISHOID (2 kursust) Järvamaa Haigla

Kursus toimub koostöös Järvamaa Haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, terviseedendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus) 

Psühholoogia on teadusena üldsusele mõistatuslik ja ähmane valdkond. Kuigi järjest enam on psühholoogia osa igapäevaelust, on siiski keeruline vastata küsimusele, mis see psühholoogia on, mida psühholoogid oma kabinettides päriselt teevad ja mida mina indiviidina sellest teadma peaks/teada võiks. Psühholoogia aita(b)! valikkursuse eesmärgiks on anda nii teoreetilised teadmised valdkonnast (aju ja närvisüsteem, aistingud, taju, teadvus, õppimine, mälu, mõtlemine, intelligentsus, motivatsioon, emotsioonid, isiksus jne) kui praktilised oskused, kuidas neid teadmisi enda tundmaõppimisel ja juhtimisel, teiste mõistmisel ning seltskonnas toime tulemisel ära kasutada. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ja julgevad endasse vaadata, on valmis ennast avama ja analüüsima ning katsetama, kas saan ja tahan muuta. 

RAHATARKUS (1 kursus) Carmen Soomer, Jaana Söörd

Kursus toimub koostöös Swedbank spetsialistidega ja annab teadmisi teadlike rahaliste otsuste tegemise kohta. Kursuse käigus käsitletavad teemad on näiteks ajajuhtimine, eelarve koostamine, investeerimine, laenu võtmine, liising, võlanõustamine, pärimine ja finantskelmus. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas noored tööturul paremini hakkama saaks ning külastatakse erineva suuruse ja tegevusega ettevõtteid.

FOTOGRAAFIA (1 kursus) Sergei Zinovjev

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest. Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid, fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

PUUTÖÖ (2 kursust) Urmas Haug

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

Kursust tutvustav video.

KERAAMIKA (2 kursust) 

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks. Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

Kursust tutvustav video.

KOKANDUS ja KEEMIA (2 kursust) Rutt Olesk

NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

Kursuse eesmärgiks on avada toidu valmistamise ja valmimise protsesside keemiline sisu. Uurida, miks ja kuidas muutused toimuvad, milline on toiduainete keemiline koostis ning osata seostada toiduainete koostist nende koostisosade omadustega. Kursus arendab ka meeskonnatöö oskusi, oskust kavandada tegevusi ja hinnata tulemusi.
Kursus on õpilastele, kes on huvitatud toitude valmistamisest ning tahavad teada, miks ja kuidas erinevad protsessid mõjutavad võimalikku lõpptulemust. Valmistame roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja uurime missugused keemilised reaktsioonid seejuures toimuvad. Ühiselt katame laua ja degusteerime valmistatud roogasid.

FLORISTIKA (2 kursust) 

Floristika arendab õpilasel loovust, fantaasiat, värvi tunnetust, oskuse panna kokku sobima erinevaid materjale ja õpetab taimedega töötama ning loodust vaatama hoopis teise nurga alt. Lisaks sellele pakub lilleseadmine võimaluse suurendada ilumeelt ja tunnetust. Taimse materjaliga tegelemine on rahustav ja stressi maandav. Kursus annab osalejale algteadmised floristikast ning oskused kaunistada ruume erinevate tähtpäevade puhul. Lilleseade  sobib väga hästi inimesele, kes soovib näha kohe tulemust. 

Kursust tutvustav video.

SPORT (2 kursust) Kaarel Kallas

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

TEADLIK SPORTIMINE (1 kursus) Kaarel Kallas/Järvamaa Haigla

Valikkursuse eesmärgiks on anda teadmisi järgmistes valdkondades:

 • teadlik treenimine ja treeningute analüüs;
 • oma keha teadlik ja efektiivne kasutamine treenimisel;
 • vigastuste vältimine treenimisel;
 • massaaži ja teipimise kasutegur;
 • endale sobiva toitumiskava koostamine; 
 • spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Kursust tutvustav video.

INVESTEERIMINE (1 kursus) Aave Päeva

NB!  Osalemise eelduseks on vanus vähemalt 18 või 2023. aasta jooksul 18-aastaseks saamine.

Kursuse eesmärgiks on toetada noorte suurt huvi investeerimise vastu ja on suunatud algajatele. Kursuse käigus omandavad õpilased investeerimise põhialused, saavad aru investeerimisega seotud riskidest, avavad investeerimiskonto ja alustavad investeerimisega. Kursuse jooksul  jälgitakse ning analüüsitakse turgudel erinevates varaklassides toimuvat, tutvutakse investeerimisraamatute ja -blogide ning podcastidega. Lisaks õpitakse investeerimistulude deklareerimist.

ILU JA TERVIS (1 kursus)

Kursus annab vastuse küsimustele: kuidas õigesti hooldada oma juukseid, nahka, küüsi? Kuidas tulla toime erinevate nahaprobleemidega? Miks peaks kasutama looduskosmeetika tooteid? Millised on jumestamise põhireeglid? Kas teha tätoveering või mitte?

Tunde viivad läbi erialaspetsialistid – juuksur, kosmeetik, maniküürija, pediküürija, nahaarst.

TÜGLASTE GÜMNAASIUM (1kursus) Pille Kuulme

TÜGlaste gümnaasium on valikaine, kus gümnasistid viivad kord kuus läbi ühe tunni 5-7aastastele mudilastele. Gümnasistid valmistavad ühe- või paarikaupa ette tunni, mis viiakse läbi kogu grupiga. Gümnaasiumi õppekavas olevad ained viiakse läbi arvestades „õpilaste“ vanusega.

Aine läbimiseks tuleb:

 • osaleda ühes kontakttunnis kuus;
 • ette valmistada ja läbi viia vähemalt üks tund (olenevalt aines osalejate arvust) mudilastele.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel;
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades;
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering);
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses;
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus (ühes valdkonnas, näiteks muusika, sport, kunst,  maksimaalselt 2 kursust gümnaasiumi jooksul).

Valikkursuste valiku põhimõtted

Teatis valikkursuse läbimisest

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab iga gümnasist läbima kolme aasta jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 6 kursust; rakendussuund vähemalt 11 kursust ja kunstisuund vähemalt 7 kursust.


VALIKKURSUSED 2023/2024. õa

MATEMAATIKA  RAUDVARA  (1 kursus) Ethel Koit

Kursus on mõeldud 10. klasside õpilastele põhikooli matemaatika raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks, et ennetada matemaatikas tekkida võivaid raskusi.

INGLISE KEELE RAUDVARA  (1 kursus) Aet Sarv

Kursus on mõeldud 10. klasside õpilastele põhikooli inglise keele raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks, et ennetada inglise keeles tekkida võivaid raskusi.

C-VÕÕRKEEL (saksa keel, vene keel; õppeaastas 2 kursust) Leelo KivirandElve Laasmaa

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime  igapäevase suhtlemisega.

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS (1 kursus  11. või 12. klassis) Elve Laasmaa

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks? 
Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

FILOSOOFIA (1 kursus) Anne-Ly Seljama

Kursus võiks valida, et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet. Lisaks see kursus paneb sind teisiti mõtlema ning aitab osata integreerida erinevate teaduste (õppeainete) alaseid teadmisi. Sellel kursusel tehakse sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse. Lisaks arutatakse tänapäeva filosoofilistel küsimustel (eetika ja väärtusküsimused; küsimused teadmisest ja tõest; tahtevabaduse küsimused; olemise ja mitteolemise küsimused).

VÄITLUS (1 kursus) Aave Päeva

Väitluskursuse eesmärgiks on avardada silmaringi ja arendada kõnelemisoskust. Kursuse jooksul õpitakse ennast paremini väljendama, oma seisukohti põhjendama ning kriitiliselt mõtlema. Väitlusteemadeks valime ühiskonnas aktuaalsed probleemid ja uudised ning tegeleme väitlusega kolm poolt (jaatus) ja kolm vastu (eitus)  formaadis. Lisaks teeme rolli- ja situatsioonimänge, et arendada suhtlemisoskust ja võimet erinevates sotsiaalsetes olukordades hästi hakkama saada.

Huvi korral toimub ka väitluse jätkukursus edasijõudnutele.

ÜLDAJALUGU (2 kursust) Aave Päeva/Anne-Ly Seljama

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 
Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad

2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 

 • Mida õpitakse?
 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj 
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj
RELIGIOONIÕPETUS (2 kursust) Anne-Ly Seljama

NB! Kunstisuunal on religiooniõpetuse kursus kohustuslik!

1.kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik 
2.kursus - Inimene ja religioon 

Miks valida?

 • Et mõista keerulist maailma

- religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;
- religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi
- haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid

 • Et eelarvamustest vabaneda
 • Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust …

Mida õpitakse?
1. kursus - teadmised (maailma usundid)
2. kursus -  probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika (usundite lugu Eestis)

SUURBRITANNIA KULTUURILUGU (1 kursus)  Aet Sarv

Kursus annab ülevaate Ühendkuningriigi kultuurist, puudutades olulist geograafiast ja ajaloost. Kursus on inglise keeles, praktiline, lõimitud ajaloo, geograafia, kirjanduse, muusika ja kunstiga. Kursus lõpeb võimalusel reisiga Inglismaale. Käsitletavad teemad:

 • mõisted, sümbolid, stereotüübid;
 • riiklik korraldus ja tähtsamad valitsejad; 
 • Inglismaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kuninglik perekond;
 • Šotimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised:
 • Iirimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • Wales, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kirjandus ja muusika;
 • pühad;
 • igapäevaelu ilmingud (raha- ja mõõtühikud, söök-jook, transport, brändid jne).
SÜNDMUSKORRALDUS (2 kursust) Türi Kultuurikeskus

Valikaines omandab õpilane esmased teadmised sündmuste korraldamisest, selleks käiakse läbi kõik aspektid eduka sündmuse ette valmistamiseks ja läbiviimiseks ning analüüsitakse neid. Õpitakse lavalist liikumist ja esinemisoskust ning antakse algteadmised reklaamist ja turundusest, lavatehnikast, kujundusest ning rahaliste vahendite planeerimisest. Kursus toimub koostöös Türi Kultuurikeskusega, võimalusel külastatakse ka teisi kultuuriasutusi.

Kursusel osalejad korraldavad grupitööna valitud sündmuse Türi vallas. Lõpphinne kujuneb ürituse ettevalmistamise, läbiviimise, aruande ja juhendaja analüüsi alusel.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS (2 kursust) Aave Päeva

NB! Rakendussuunal on majanduse / ettevõtluse kursus kohustuslik!

Esimeses kursuses vaatame üle majanduse toimimise põhitõed ja olulised mõisted. Põhjalikumalt peatume igapäevaelus hästi toimetulekuks vajalikel teemadel. Räägime rahaasjade planeerimisest, tarbimisest, laenamisest, maksude maksmisest, pensionisüsteemist, investeerimisest ja enda tuleviku majanduslikust kindlustamisest. Teises kursuses peatume rohkem ettevõtlusega seotud teemadel. Vaatame, milliseid ettevõtteid ja kuidas saab Eestis luua, kuidas leida äriideed, kust saada alustamiseks raha ja kuidas kirjutada äriplaani.

Kõigil soovijatel on võimalik katsetada turvalises keskkonnas ettevõtlusega ja teha oma õpilasfirma.

PROGRAMMEERIMINE (1 kursus) Ahto Karu

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

LASTEHOID (1 kursus) Türi Lasteaed

Kursus toimub koostöös Türi Lasteaiaga. Kas sina tead, kuidas toimib lasteaiaelu ja milline on päriselt lasteaiaõpetaja töö? Kas jagad arvamust, et üks väike laps peab kasvama loovas ja mängulises keskkonnas? Kui need küsimused sind kõnetavad ja panevad vastusele mõtlema, siis on see valikaine sinule! See annab sulle esmased teadmised, kuidas olla lasteaias muutuste looja, kuidas toetada õpetajana mudilaste turvalist lapsepõlve, kuidas luua sisukaid õppetegevusi ja kuidas olla hea meeskonnaliige. Valikainet rikastab võimalus saada teadmisi päris lasteaiakeskkonnas otse praktikutelt, õppides nii lastelt kui õpetajatelt.
Türi Lasteaed pakub sulle võimalust õppida viis koolipäeva lasteaias. Valikaine arvestuse saad sooritada praktilise tööna (vahva ühisüritus lasteaiale või sinu poolt planeeritud hommikune õppetegevus rühmas) või testina.

TERVISHOID (2 kursust) Järvamaa Haigla

Kursus toimub koostöös Järvamaa Haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, terviseedendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus) 

Psühholoogia on teadusena üldsusele mõistatuslik ja ähmane valdkond. Kuigi järjest enam on psühholoogia osa igapäevaelust, on siiski keeruline vastata küsimusele, mis see psühholoogia on, mida psühholoogid oma kabinettides päriselt teevad ja mida mina indiviidina sellest teadma peaks/teada võiks. Psühholoogia aita(b)! valikkursuse eesmärgiks on anda nii teoreetilised teadmised valdkonnast (aju ja närvisüsteem, aistingud, taju, teadvus, õppimine, mälu, mõtlemine, intelligentsus, motivatsioon, emotsioonid, isiksus jne) kui praktilised oskused, kuidas neid teadmisi enda tundmaõppimisel ja juhtimisel, teiste mõistmisel ning seltskonnas toime tulemisel ära kasutada. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ja julgevad endasse vaadata, on valmis ennast avama ja analüüsima ning katsetama, kas saan ja tahan muuta. 

RAHATARKUS (1 kursus) Carmen Soomer, Jaana Söörd

Kursus toimub koostöös Swedbank spetsialistidega ja annab teadmisi teadlike rahaliste otsuste tegemise kohta. Kursuse käigus käsitletavad teemad on näiteks ajajuhtimine, eelarve koostamine, investeerimine, laenu võtmine, liising, võlanõustamine, pärimine ja finantskelmus. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas noored tööturul paremini hakkama saaks ning külastatakse erineva suuruse ja tegevusega ettevõtteid.

FOTOGRAAFIA (1 kursus) Sergei Zinovjev

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest. Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid, fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

PUUTÖÖ (2 kursust) Urmas Haug

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

Kursust tutvustav video.

KERAAMIKA (2 kursust) 

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks. Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

Kursust tutvustav video.

KOKANDUS ja KEEMIA (2 kursust) Rutt Olesk

NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

Kursuse eesmärgiks on avada toidu valmistamise ja valmimise protsesside keemiline sisu. Uurida, miks ja kuidas muutused toimuvad, milline on toiduainete keemiline koostis ning osata seostada toiduainete koostist nende koostisosade omadustega. Kursus arendab ka meeskonnatöö oskusi, oskust kavandada tegevusi ja hinnata tulemusi.
Kursus on õpilastele, kes on huvitatud toitude valmistamisest ning tahavad teada, miks ja kuidas erinevad protsessid mõjutavad võimalikku lõpptulemust. Valmistame roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja uurime missugused keemilised reaktsioonid seejuures toimuvad. Ühiselt katame laua ja degusteerime valmistatud roogasid.

FLORISTIKA (2 kursust) 

Floristika arendab õpilasel loovust, fantaasiat, värvi tunnetust, oskuse panna kokku sobima erinevaid materjale ja õpetab taimedega töötama ning loodust vaatama hoopis teise nurga alt. Lisaks sellele pakub lilleseadmine võimaluse suurendada ilumeelt ja tunnetust. Taimse materjaliga tegelemine on rahustav ja stressi maandav. Kursus annab osalejale algteadmised floristikast ning oskused kaunistada ruume erinevate tähtpäevade puhul. Lilleseade  sobib väga hästi inimesele, kes soovib näha kohe tulemust. 

Kursust tutvustav video.

SPORT (2 kursust) Kaarel Kallas

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

TEADLIK SPORTIMINE (1 kursus) Kaarel Kallas/Järvamaa Haigla

Valikkursuse eesmärgiks on anda teadmisi järgmistes valdkondades:

 • teadlik treenimine ja treeningute analüüs;
 • oma keha teadlik ja efektiivne kasutamine treenimisel;
 • vigastuste vältimine treenimisel;
 • massaaži ja teipimise kasutegur;
 • endale sobiva toitumiskava koostamine; 
 • spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Kursust tutvustav video.

INVESTEERIMINE (1 kursus) Aave Päeva

NB!  Osalemise eelduseks on vanus vähemalt 18 või 2023. aasta jooksul 18-aastaseks saamine.

Kursuse eesmärgiks on toetada noorte suurt huvi investeerimise vastu ja on suunatud algajatele. Kursuse käigus omandavad õpilased investeerimise põhialused, saavad aru investeerimisega seotud riskidest, avavad investeerimiskonto ja alustavad investeerimisega. Kursuse jooksul  jälgitakse ning analüüsitakse turgudel erinevates varaklassides toimuvat, tutvutakse investeerimisraamatute ja -blogide ning podcastidega. Lisaks õpitakse investeerimistulude deklareerimist.

ILU JA TERVIS (1 kursus)

Kursus annab vastuse küsimustele: kuidas õigesti hooldada oma juukseid, nahka, küüsi? Kuidas tulla toime erinevate nahaprobleemidega? Miks peaks kasutama looduskosmeetika tooteid? Millised on jumestamise põhireeglid? Kas teha tätoveering või mitte?

Tunde viivad läbi erialaspetsialistid – juuksur, kosmeetik, maniküürija, pediküürija, nahaarst.

TÜGLASTE GÜMNAASIUM (1kursus) Pille Kuulme

TÜGlaste gümnaasium on valikaine, kus gümnasistid viivad kord kuus läbi ühe tunni 5-7aastastele mudilastele. Gümnasistid valmistavad ühe- või paarikaupa ette tunni, mis viiakse läbi kogu grupiga. Gümnaasiumi õppekavas olevad ained viiakse läbi arvestades „õpilaste“ vanusega.

Aine läbimiseks tuleb:

 • osaleda ühes kontakttunnis kuus;
 • ette valmistada ja läbi viia vähemalt üks tund (olenevalt aines osalejate arvust) mudilastele.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel;
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades;
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering);
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses;
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus (ühes valdkonnas, näiteks muusika, sport, kunst,  maksimaalselt 2 kursust gümnaasiumi jooksul).